Máté Csaba Mondain és Texán tenyésztő
Máté Csaba Mondain és Texán tenyésztő
Hungary
 
Üdvözlet

(Katt a képre)

 
Kiemelt Linkek

Texán Tenyésztő Egyesület

V-34 Egri Egyesület

 
Menü
 
Vendégváró
 
Képtár

(katt a képre)

 
Videótár

(Katt a képre)

 
Vendégkönyv

(katt a képre)

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
A lap szerkesztője

MÁTÉ GÁBOR

 
Útvonal tervezők

(katt a képre)

 
Ajánlott böngészők

(katt a képre)

 
Röpverseny Szabályzat
Röpverseny Szabályzat
: Röpverseny szabályzat

Röpverseny szabályzat

1-től 13-ig.

MGKSZ

 

RÖPGALAMB TENYÉSZTŐK

 

SZAKOSZTÁLYA

 

RÖPVERSENY SZABÁLYZAT

 

ÉRVÉNYES 2004-TŐL 2008-AS MÓDOSÍTÁSOKKAL

 

 

 

 

MGKSZ

            1071. Budapest, Dembinszky u. 52.

Tel/fax.: 06-1-342-5538

            E-mail: mgksz@enternet.hu

 

1. Az országos és nemzetközi röpversenyeket a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének Röpgalamb Szakosztálya rendezi, ellenőrzi illetve ellenőrizteti.

 

2. Az országos röpgalamb szakosztály elnöksége a Közgyűlés által megválasztott Elnökből és a Röptitkári értekezlet által választott Titkárból és Szakelőadóból áll. A szakosztály elnöksége a versenyrendező bizottságot egy évre választja meg a röptitkárok javaslatait figyelembe véve. A bizottság minimum 5 tagból áll. A bizottság határozatképes, ha 3 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén jelenlévő elnökségi tagok közül bárki felkérhető; így a bizottság határozatképes. Az Elnök saját hatáskörében az elnökséggel egyetértésben felállíthat más ideiglenes bizottságokat is, pl: fegyelmi, versenyellenőri, szabálymódosító stb...

 

3. A versenyeken részt vehetnek a Szövetséghez tartozó egyesületek és azoknak tagjai az alábbi feltételek mellett.

a)     Ha az MGKSZ törzsszámmal ellátott érvényes tagsági és az országos Röpgalamb Szakosztály által kiadott sorszámozott  bírálói igazolvánnyal rendelkeznek.

b)     fenntartás nélkül alávetik magukat a jelen röpverseny szabályzatnak.

 

4. A versenyek sorrendjét és időpontjait, valamint a nevezés határidejét és azok nevezési díjait a versenybizottsági és az Országos Röpgalamb szakosztály titkári értekezletén elfogadottak alapján a szakosztály elnöke, vagy megbízottja a tárgyév április 10-ig megjelenteti a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Lapjában.

 

5. A versenyre nevezni csak egyesületen keresztül lehet. Egyéni nevezéseket nem lehet figyelembe venni.

a)     A nevezéseket géppel, vagy nyomatott betűvel írott listán a nevezési díjjal együtt a nevező neve, a röptető pontos címe és a röptetés ideje (hány órára kéri a bírálókat) megjelölésével kell feladni.

b)     Egy házból egy napon csak egy falka röptethető az év elején megadott címről és egyesületből.

c)      A versenyeken 2002. évtől csak a szövetség által jóváhagyott évvel és sorszámmal ellátott szabályszerű átm. 7 mm, erősen tollas lábú galamboknál átm. 8mm-es zárt lábgyűrűvel ellátott galambok röptethetők. A gyűrűméret választás feltétele, hogy a kifejlett egyedek lábáról ne legyen lehúzható.

d)     Az országos röpversenyeken, illetve azoknak a napjain, egyesületi, vagy egyéni röptetést rendezni szigorúan tilos. Egyesületi tagok nem zavarhatják saját röpcsapataik kiröptetésével a közelükben lakó sporttársak versenyét. Amennyiben ilyen eset előfordul, az illető egyesület vezetősége fegyelmi eljárást kell hogy indítson a sportszerűtlen magatartást tanúsítóval szemben. A fegyelmi határozatot az egyesület köteles 21 napon belül az Országos Röpszakosztály vezetőségének megküldeni.

 

6. Röptetni minimum 16, maximum 24 egyedből álló röpcsapatot lehet, amely megfelel a fajtaleírás követelményének. Megengedett a 24-es létszámon belül 2 db jelzőgalamb röptetése is. A versenyeken kötelező 14 db galamb együtt megülése 20 percen belül. Az esetleges jelző galambok a 14-es együtt megülésbe beszámítanak. A szegedi-, makói keringők és az angol tipplerek megülése 30 percen belül megengedett.

 

7. A versenyeken az indítás időpontja 7 és 9 óra között kötelező. Minden olyan nevező, aki az indítás idejét nem tüntette fel a nevezési íven, 8 órára kap bírálót.

c)      A tipplereket reggel 5 órától 8 óráig lehet indítani.

d)     A versenyeken az indítandó röpcsapatot csak egy padlástérből lehet röptetni, oly módon, hogy az első és utolsó darab 1 percen belül hagyja el a tetőt, illetve a csapót.

e)     A röptető köteles a röptetésre kijelölt padlástér csapóját a röpverseny kezdetétől a befejezésig a galambok számára nyitva hagyni.

 

8. A VERSENYZŐ FELADATAI

 

a)     Fogadni a bírálókat és azoknak megfelelő helyet és körülményt biztosítani a zavartalan bírálat lefolytatásához.

b)     3 db jegyzőkönyv fejlécének pontos kitöltése, beleértve a galambok darab- év- és sorszámát, 2002-től gyűrűzött galambok igazolólapját átadni a bírálóknak.

c)      Megakadályozni, hogy bárki a verseny ideje alatt rosszindulatú viselkedésével és megjegyzéseivel a bírálókat zavarja vagy befolyásolni tudja.

d)     A versenyek előtt és annak tartama alatt a jegyzőkönyv kitöltéséig bezárólag a versenyzőnek és a bírálónak szeszesitalt fogyasztani szigorúan tilos!

e)     Betegség vagy igazolt rendkívüli elfoglaltság esetén vizsgázott megbízottat jelölhet ki aki őt helyettesíti. Köteles egy érvényben lévő röpverseny szabályzatot biztosítani (mely vitás kérdésekben útmutatást ad). A röpverseny szabályzat kötelező kelléke minden röpversenynek. Hiányával a versenyző kizárja magát a versenyből. A dúcba felmenni a röpverseny tartama alatt csak rendkívüli esetben az egyik bíráló jelenlétében lehet.

 

9. AZ EGYESÜLETEK ÉS RÖPTETŐ VERSENYZŐK KÖTELESSÉGEI

 

a)     Az egyesület tartozik az előverseny nélküli döntőbe jutott versenyzői után két vizsgázott bírót küldeni és gondoskodni arról, hogy a bírálók a kijelölt helyen és időben pontosan megjelenjenek. A röpverseny szabályzatot minden röptető versenyzőnek és bírálónak ismerni kell. Ezek ismertetése a röpszakosztályi titkárok feladata. Országos döntő versenyeken házi bírálat nem fogadható el.

b)     Az előversenyek során kiesett versenyzők felkérésre kötelesek elmenni bírálni. Azon kiesett versenyző, aki valamely oknál fogva (rendkívüli eset) nem tud elmenni bírálni, köteles helyettesről gondoskodni és azt időben a röptitkárnak jelenteni. Csak a titkár és az egyesület engedélyével fogadható el a helyettesítő személy. Az egyesületek és annak tagjai más egyesületekkel és azok tagjaival nem cserélhetik el a bírálói papírt.

 

10. A BÍRÁLÓK FELADATAI

 

a)       A bírálók kötelesek a versenyző által kért címen és időben ˝ órával előbb megjelenni! Ténykedésüket a röpverseny szabályzat szellemében kell kifejteniük, nem tehetnek engedményeket, de ne is büntessék a kiröptetett röpcsapatot.

b)       Kiröptetés előtt a versenyző által átadott jegyzőkönyv alapján- mely tartalmazza a galambok azonosságát- meggyőződni, elsősorban megtekintéssel, kétely esetén megkérik a versenyzőt, hogy saját kezébe fogva mutassa meg 3 db galamb gyűrű azonosságát, melynek egyeznie kell az átadott jegyzőkönyvben szereplőkkel. Amennyiben a gyűrűszámokban eltérés tapasztalható, akkor a röpcsapat minden egyedét ellenőrizni szükséges, és csak a jegyzőkönyvbe beírt adatokkal megegyező gyűrűszámú galambok röptethetők ki. Ha a röpversenyző nem hajlandó a tételes vizsgálat végrehajtására, akkor a versenyt befejezettnek kell nyilvánítani és az eseményről a versenyrendező bizottsághoz, a versenyjegyzőkönyvek beérkezési idejének lejárata előtt írásban jelentést kell tenni.

c)        A bírálatot csak a jegyzőkönyvön vezethetik az indítástól a verseny végéig. A versenyzőnek és a bírálónak együttesen ügyelni kell arra, hogy a megülést zavaró tényezők ne befolyásolják.

d)       A röpversenyek befejezése után a röpverseny jegyzőkönyveket a bírálónak 3 példányban kell pontosan a tények és előírásoknak megfelelően azonnal kitölteni.

e)       Ha a verseny ideje alatt bármely gyanús körülmény felmerül, kötelesek a verseny végén az összes galamb azonosságáról meggyőződni és azt a jegyzőkönyvön rögzíteni.

 

11. A JEGYZŐKÖNYV KIÁLLÍTÁSA

 

a)     Az eredményesen szerepelt röpcsapat jegyzőkönyvét mind a röptető versenyző, mind a bírálók aláírják az igazolványuk sorszámának feltüntetésével. Megengedett a fénymásolás, csak az aláírás legyen eredeti (az aláírást másolni nem lehet). Minden esetben az eredetit kell beküldeni.

b)     Javított, vagy hibás, alá nem írt röpverseny jegyzőkönyvet a versenybizottság nem vehet figyelembe.

c)      Hibásnak és elfogadhatatlannak tekintendő az a verseny jegyzőkönyv, amelyen a kitöltés során olyan javítások, vagy hiányosságok fordulnak elő, melyek a pontértékelést zavarják pl: kaparás, átírás, olvashatatlan aláírás, be nem írt darabszámok.

d)     Olyan hiba, melyről a kiértékelés zavartalanul elvégezhető, alaki hibának számít. A jegyzőkönyv elfogadható, de minden egyes alaki hiba után száz büntetőpontot kell levonni.

e)     Leggyakrabban előforduló hibák:

ˇ        egyesületek a versenyző és bíráló igazolványának száma,

ˇ        előre leült, vagy továbbszálló galambok gyűrűjelzésének fel nem tüntetése.

 

12. BÍRÁLÓI TUDNIVALÓK

 

A napvédő szemüveg használata megengedett. A röpversenyre kiröptetett röpcsapat röpmagasságot akkor éri el, amikor felfelé emelkedve annak egyedei külön-külön nem számolhatók meg, a galambok szárnymozgása nem látható és ezt az állapotot ködmentes időben 45 fokos szögön belül érik el.

Tűnőmagasság akkor bírálható, ha a röpcsapat röpmagasságból tovább emelkedve láthatatlanná válik. Tűnőben tartózkodás csak akkor bírálható, ha ez az állapot legalább 2 percig tart. Megszűnik akkor, amikor a röpcsapat ismételten legalább 2 percig egyfolytában látható. Köteles a bíráló a 2 perc türelmi idő kivárása után minden magassági változást azonnal jegyzőkönyvön rögzíteni. Ha a röpcsapat röpmagasság alatt jelenik meg, a tűnőnek csak 50 %-a érvényes. Ezt a tényt a bíráló a jegyzőkönyv „megjegyzés„ rovatába rögzíti. Levonást a bírálók nem eszközölhetnek.

Abban az esetben, ha röpmagasság be van írva, a bíráló elhúzást nem állapíthat meg. Ha a röpcsapat a bírálat helyétől számított 45 fokos szögön kívül röpmagasság elérése nélkül válik láthatatlanná, tűnőmagasság nem bírálható.

Ez az elhúzás! A bíráló köteles a versenyző figyelmét időben felhívni mielőtt a röpcsapat röpmagasság alatt a 45 fokos szögön kívülre kerülne. Ha azonban 45 fokos szögön belül jelentkezik a röpcsapat, ezt az állapotot azonnal bírálni kell. Ha a röpcsapat 14 darabnál kisebb egységekre szakadozva jut tűnőbe, tűnőmagasság csak akkor állapítható meg, ha az minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a széjjelrebbent röpcsapat 14. tagja is felfelé emelkedve eltűnt. Abban az esetben, ha a falka szabályszerű röpmagasság után eltűnik; és tűnőből darabonként jelenik meg, a tűnő addig érvényes, amíg a 14 galamb tűnőben tartózkodik. A tűnő megadható abban az esetben is, ha a darabonként eltűnt röpcsapat legalább 14 tagja szabályszerű röpmagasságban válik láthatóvá. Ebben az esetben a tűnő a 14. galamb eltűnésétől érvényes.

 

13. ORSZÁGOS RÖPVERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA

 

a)     Ha a nevezések száma a harminc főt meghaladja előversenyek keretében kell a selejtezőt megrendezni. Melyek lehetnek pl: házi, illetve területi versenyek, ennek eldöntése a röpszakosztály vezetése és az általuk választott versenybizottság hatáskörébe tartozik. Szem előtt tartva az egyesületek és a versenyzők érdekeit.

b)     Továbbjutók: Minden csoportban és osztályban az érvényes jegyzőkönyvvel rendelkezők legjobbjai a példa alapján.

 

Példa:

 

              Nevezések száma                                          Döntőben résztvevők száma

              egyesületenként                                                       egyesületenként

 

            3 nevező esetén                                                       1 versenyző jogosult

            6 nevező esetén                                                       2 versenyző jogosult

            9 nevező esetén                                                       3 versenyző jogosult

             12 nevező esetén                                                    4 versenyző jogosult

             15 nevező esetén                                                    5 versenyző jogosult

             18 nevező esetén                                                    6 versenyző jogosult

 

c)      Ha az egyesületekből három fő döntőbe jutott, a csapatversenyre nevezni kötelező. Abban az esetben, ha valamely egyesület a csapatversenyt nem fizeti be, azon egyesület részére az adott osztályban csapat díjazás nem lesz. A csapatversenyen az előversenyek sorrendjének első három versenyzője jogosult részt venni, ha 3 főnél több jut a döntőbe.

d)     Egyes fajtákból bajnokságot legalább öt versenyző részvételével lehet rendezni. Kevesebb nevező esetén bajnoki cím nem adható ki csak helyezésekről lehet szó.

e)     Döntőkön a bírálók küldetésével kapcsolatos, illetve a röpszakosztály elnöke által felkért ellenőrök utazási költségeit az országos röpgalamb szakosztály fedezi. Amennyiben a döntőbe jutott versenyző részvételét valamilyen okból lemondja, köteles bejelenteni a versenybizottságnál a szövetség címére:

1071 Budapest, Dembinszky u. 52. Telefon/fax: 06-1-342-5538

Ennek elmulasztása esetén a bírálók küldetésével kapcsolatos összes költség a versenyzőt terheli.

f)        Döntő jellegű röpversenyeken versenyismétlés nincs.

 
Hungary
 
Üdvözlet

(Katt a képre)

 
Számláló
Indulás: 2007-11-13
 
Óra
 
Vendégváró
 
Naptár
2019. Január
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Névnapok

 
Könyv ajánló

(katt a képre)

 
Weblap fordító
 

A lap látogatói

 (Katt a képre)

 
Modena standard

(katt a képre)

 
Mondain Standard

(katt a képre)

 
Texán standard

(katt a képre)

 
Nemzetközi látogatók

free counters

 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!