Máté Csaba Mondain és Texán tenyésztő
Máté Csaba Mondain és Texán tenyésztő
Hungary
 
Üdvözlet

(Katt a képre)

 
Kiemelt Linkek

Texán Tenyésztő Egyesület

V-34 Egri Egyesület

 
Menü
 
Vendégváró
 
Képtár

(katt a képre)

 
Videótár

(Katt a képre)

 
Vendégkönyv

(katt a képre)

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
A lap szerkesztője

MÁTÉ GÁBOR

 
Útvonal tervezők

(katt a képre)

 
Ajánlott böngészők

(katt a képre)

 
Fajtaklub működési szabályzat

A MAGYAR GALAMB- ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

ÁLTAL ELISMERT FAJTAKLUBOK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség)

alapszabálya (II. fejezet 12. rész), valamint szervezeti és működési szabályzata (I. rész, VIII.

fejezet, 2. pont) a szövetség szakosztályain belül lehetőséget biztosít fajtaklubok szervezésére

működtetésére.

 

A szövetség jelen szabályzatban az egységes működés biztosítása céljából a fajtaklubok

tevékenységét következők szerint szabályozza.

 

A fajtaklub célja: A szakszerű és magas szintű tenyésztői munka közösségi feltételeinek

megteremtése, az azonos fajú, fajtájú vagy azonos fajtacsoportba tartozó kisállatok egységes

szempontok szerinti tenyésztésének elősegítése.

 

A fajtaklub működési szabályzatának felépítése:

I. A fajtaklub alapítása

II. A fajtaklub működése

III. A vezetők feladatköre

IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás

V. A tagok jogai

VI. A tagok kötelességei

VII. A tagsági viszony megszűnése

VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

IX. A fajtaklubok kapcsolattartása

X. A bírálati feladatok

XI. Záró rendelkezések

 

I. Fajtaklub alapítása

A szövetség tagegyesületei azon tagjainak, akik azonos fajtájú vagy fajtacsoportba tartozó

kisállatokat tenyésztenek (10 fő minimális létszám esetén) a szövetség illetékes szakosztályán

keresztül a szövetség szakmai alelnökétől hozzájárulást kell kérni fajtaklubjuk

megalapításához.

Szakmai alelnök hozzájárulása alapján lehet meghirdetni az érdekeltek meghívásával a

fajtaklub alakuló ülését, melyre a szövetség küldöttjét és az illetékes szövetségi szakosztály

vezetőségének képviselőjét meg kell hívni. Az alakuló gyűlésen kell megválasztani a

fajtaklub tisztségviselőit (elnök, titkár, pénztáros, szakelőadó, vezetőségi tagok), indokolt

esetben a területi felelősöket is.

A fajtaklub vezetésére olyan tenyésztőket kell választani, akik tenyésztői munkájuk, emberi

magatartásuk és rátermettségük alapján a fajtaklub tagságának bizalmát élvezik és a vezetésre

alkalmasak. A megválasztáshoz a jelenlévők szavazatának egyszerű többsége szükséges.

A fajtaklub alakuló ülésének jegyzőkönyvét az alapító tagok által aláírt jelenléti ívvel együtt

meg kell küldeni az illetékes szövetségi szakosztálynak. A megalakulást a szövetség

vezetősége visszaigazolással veszi tudomásul. A megalakult fajtaklub ezt követően

kezdheti meg tevékenységét.

MGKSZ keretein belül azonos fajták tenyésztőiből csak egy fajtaklub alakulhat.

 

II. A fajtaklub működése

A fajtaklub szakmai irányítását a szövetség illetékes szakosztályán keresztül végzi. Működési

tevékenysége az alakuló gyűlésen meghatározott fajtájú kisállatok tenyésztésének fajtaleírás

(standard) szerinti irányítását szolgálja. A klubtagok fő feladata kiemelkedő

tulajdonságokkal rendelkező kisállatok tenyésztése és szakszerű tenyésztési információk

továbbadása, közzététele. Szükséges tagsági összejövetelek, szakmai előadások tartása,

valamint tanulmányi utak (dúclátogatások), klubkiállítások stb. szervezése illetve rendezése.

A felmerülő, de a fajtaklubon belül meg nem oldható szakmai (tenyésztési) problémák

megoldását, bejelentés esetén az országos szakosztály támogatja.

A fajtaklub munkáját a klubtagok által 3 évre választott tisztségviselők és vezetőségi tagok, 3-

7 főből álló vezetőség irányítja.

A fajtaklub a tenyésztők szakmai jellegű, a klub nevét adó kisállat tenyésztésével kapcsolatos

feladatok, problémák megoldásával foglalkozik. A vezetőség a klub szakelőadójának

közreműködésével szakmai tanácsadást, előadásokat szervez a következő témákban:

a fajtaazonosság biztosítását szolgáló tenyésztési feladatok,

tartástechnológia, elhelyezési megoldások,

tenyésztése, takarmányozási módszerek,

állategészségügyi ismeretek terjesztése, állatgyógyászati készítmények és

alkalmazásuk ismertetése,

kiállítás előkészítés, versenyzés.

A fajtaklub legmagasabb fóruma a klub gyűlése. Klubgyűlést évenként kötelezően egyszer, de

a tagság legalább 1/3-ának kérése alapján ismételten is meg kell rendezni. A klubgyűlésen

hozott határozatok a fajtaklub híradójában vagy a szövetség lapjában közölhetők. A fajtaklub

vezetősége a klubgyűlésen minden évben köteles a következő évre programozott munkatervet

és a munkaterv anyagi hátterét biztosító költségvetést készíteni. A munkatervet és a

költségvetést a klubgyűlés hagyja jóvá. A klubgyűlés határozatait a klub tagjai egyszerű

többséggel és nyílt szavazással hozzák. Személyi kérdésekben a szavazás titkosan történik.

 

III. A vezetők feladatköre

Fajtaklub elnök

A fajtaklub elnökét a klub tagjai választják, aki felel a klub működéséért. Az országos

szakosztály ülésein képviseli a fajtaklub érdekeit, szavazati jogával elősegíti a szakosztály és

a fajtaklub eredményes működését. Az illetékes szakosztályi szakelőadóval egyeztetve

irányítja a klubtagság tevékenységét. Szakmai kérdésekben a klubtagok által kialakított és a

szakelőadó által javasolt álláspontot a szövetségének az országos szakosztályon keresztül

előterjeszti. Munkájának eredményesebbé tétele céljából a klubtagok bevonásával az újszerű

problémák megoldására a szakelőadó vezetésével „szakmai bizottságot” hoznak létre. Az

MGKSZ közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.

Fajtaklub titkár

Nyilvántartja a klub tagjait. Kapcsolatot tart a szövetség szakosztályaival, más fajtaklubokkal

és a fajtaklub munkájának eredményességét elősegítő egyéb szervezetekkel. Szükség szerint

(akadályoztatás esetén) az elnök feladatait is elvégzi. Feladatának ellátásában akadályoztatása

esetén a szakelőadó illetve a pénztáros helyettesíti.

Pénztáros

A klubtagok által a fajtaklub gyűlésen meghatározott működési hozzájárulást, az esetleges

adományt vagy adományokat pénzátvételi bizonylat ellenében átveszi, azt kezeli. A fajtaklub

pénzforgalmát pénztárkönyvben rögzíti. A klubvezetőséggel együtt a pénzvagyonért

anyagilag felelős. Mivel a bevételek önkéntes hozzájárulásból és adományokból állnak, a

szövetség csak szabálytalanság jelzése esetén ellenőrzi a pénztárkönyvet. Kifizetést csak az

elnök meg a titkár hozzájárulása és aláírása alapján teljesíthet.

Szakelőadó

A fajtaklub szakmai vezetője, aki a klubtagság által tenyésztett kisállatok fajtaleírás szerinti

tartásával, illetve a fejlődést mutató tenyésztési eredmények ismertetésével és

véleményezésével tartja a kapcsolatot a klub és a szövetség standard bizottsága között.

Feladata (honi fajta esetében) a fajtaleírás érvényének biztosítása azáltal, hogy a fajtán belüli

pozitív változásokat az országos szakosztálynak időben jelzi. Módosító javaslatait a

klubelnökkel együtt az országos szakosztályon keresztül juttathatja el a standard bizottsághoz.

A tenyésztési időszak alatt a lehetőségek szerint szervezi és vezeti a dúclátogatásokat, a

tapasztalatcseréket. Kiállítási szezonban szervezi az országos rendezvényeken való szereplést.

A fajta jövőjét meghatározó, szakszerű bírálat biztosítására a Bíráló Testületnek javaslatot

tesz a bíráló személyeket illetően. A klubtagság által tenyésztett kisállat fajtatisztaságának

megóvásáért az elnökkel egyetemlegesen felelős. Kötelessége a szakszerűtlen, fajtarontó

keresztezési beavatkozások megakadályozása. A tenyésztésre vonatkozó, mindenkori szakmai

tanácsadás.

Vezetőségi tagok (területi vezetők)

Döntési szavazati joggal részt vesznek a vezetőségi üléseken. Számukat a klub nagyságától

függően kell kialakítani! Amennyiben a fajtaklub létszáma és területi szétszórtsága

szükségessé teszi, úgy a fajtaklub gyűlésen területi vezetőségi tagok is választhatók.

Feladatuk, hogy munkájukkal az adott területen a klubtagság érdekeit képviseljék.

Ténykedésüket a klub elnökének jelentik, illetve végzett munkájukról a klubgyűléseken

kötelesek beszámolni

.

IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás

A fajtaklub tagja csak az a tenyésztő lehet, aki az MGKSZ (szövetség) valamelyik

tagegyesületének rendes tagja. Felvételét a fajtaklubba a fajtaklub alakuló ülésén belépési

nyilatkozat kitöltésével, később a nyilatkozatnak a fajtaklub titkárhoz történő eljuttatásával

kérheti. A felvételről a klubtitkár előterjesztése alapján egyszerű többségi szavazással az évi

rendes klubgyűlésen a klubtagság dönt. A felvett új tagot ezt követően a titkár, nyilvántartásba

veszi.

A tagnyilvántartás a tenyésztők következő adatait tartalmazza:

szövetségi törzsszám (padlásszám),

név,

lakcím,

a klubtag egyesületének neve, nyilvántartási száma, címe,

az elért tenyésztői minősítés,

bíráló esetén besorolásának kategóriája,

az általa tenyésztett állatfaj (fajok), fajta illetve fajták.

 

V. A tagok jogai

Minden nyilvántartott klubtag részt vehet a klub összejövetelein, rendezvényein:

az összejöveteleken felszólalhat, javaslatokkal élhet, indítványokat tehet,

választások esetén gyakorolhatja választói jogát és maga is megválasztható a fajtaklub

bármely vezetői tisztségére,

részt vehet a fajtaklub által rendezett fajtaklub kiállításon, a szövetség valamint a

tagegyesületek kiállításain, megbízás esetén a fajtaklub tagjaként képviselheti klubját,

klubtagsági jogait csak az esedékes évi működési hozzájárulás megfizetése és a

tagsági viszony fennállása esetén gyakorolhatja.

VI. A tagok kötelességei

Minden tag köteles emberi és tenyésztői tevékenységével pozitívan hozzájárulni a fajtaklub

céljainak megvalósításához,

elfogadni és megtartani a szövetség és a fajtaklub szabályzatát,

az általa tenyésztett kisállat legszebbnek és legjobbnak tartott egyedeit a fajtaklub

kiállításon anyagi lehetőségei szerint minél nagyobb számban bemutatni,

a szövetség által rendezett országos kisállat kiállításon a fajtaklubot a klubgyűlés

megbízása alapján kisállatainak kiállításával képviselni,

a működési hozzájárulási díjat időben megfizetni, melynek határideje tárgyév január

31-e.

A belépő klubtag felvételekor köteles a működési hozzájárulást megfizetni.

A fajtaklubtagok kötelessége, hogy az egyesületükben is eleget tegyenek az érvényes

szabályzatnak és a tagdíjfizetési kötelezettségnek.

 

VII. A tagsági viszony megszűnése

1. Kilépés – írásbeli nyilatkozattal

2. Kizárás – a klub közgyűlésen hozott fegyelmi határozat alapján.

3. Törlés – kötelezettségmulasztás miatt vagy klubgyűlési határozat alapján.

4. Elhalálozás.

5. A fajtaklub megszűnése.

 

VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

A fajtaklub, nem lévén önálló jogi személy, tagdíjat nem szed. A klub működése folyamán

azonban különféle költségek merülnek fel, melyek fedezetéül a tagok működési hozzájárulási

díjat fizetnek. Ennek összegét az alakuló gyűlés, majd az évenkénti klubgyűlés határozza

meg. A megállapított összeget a fajtaklub minden tagja köteles a megadott határidőig a klub

pénztárosának befizetni.

Egy tenyésztő több fajtaklubnak is tagja lehet, de ilyen esetben köteles a vonatkozó szabályok

szerint valamennyi klubban működési hozzájárulási díjat fizetni. A fajtaklub pénztárosa a

bevételt és kiadást pénztárbevételi, illetve pénztárkiadási bizonylaton köteles bevételezni,

illetve kiadni. A pénzmozgást pénztárkönyvben kell összesíteni, melynek eredményét az éves

fajtaklub gyűlésen a tagsággal ismertetni kell. A pénztáros az éves munkaterv pénzügyi

fedezetének biztosítására, a klub vezetőségével együttműködve, éves pénzügyi tervet terjeszt

a tagság elé, melyben a következő évi működési hozzájárulási díj is megállapításra kerül.

 

IX. A fajtaklubok kapcsolattartása

A fajtaklubok a szövetség illetékes szakosztályainak legfontosabb szakmai alkotóelemei.

Emiatt elengedhetetlenül fontos a szakosztály és fajtaklubok állandó kapcsolattartása a

vezetőségen keresztül a szakosztályi értekezleteken, valamint a fajtaklub gyűléseken való,

kölcsönös meghívás alapján történő részvétellel. A fajtaklub kapcsolatot teremthet külföldi

fajtaklubokkal, igényelheti a szövetség szakmai, erkölcsi, anyagi és jogi támogatását.

Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnie a magyar kitenyésztésű kisállatfajták külföldi

fajtaklubjaival és azok tagjaival való kapcsolatteremtésre és annak fenntartására. A

fajtaklubnak a tagság tenyésztői munkája alapján iránymutató szerepet kell betöltenie a

magyar kitenyésztésű és nemzetközileg elismert kisállatfajták fajtaleírásainak (standard) szem

előtt tartásával és a genetikailag megalapozott, melyes tenyészirány széles körű

elterjesztésével.

 

X. Bírálati feladatok

A fajtaklub a klubtagság által tenyésztett kisállatfajta szakszerű kiállítási bírálatának

biztosítására az illetékes szakosztályon keresztül kérheti bírálóinak a saját szakterületen

történő továbbképzését. A klub a bírálói továbbképzésen eredményesen részt vevő bírálókat a

Bíráló Testülethez benyújtott igény alapján kérheti fel az adott fajta szakszerű minősítésére.

 

XI. Záró rendelkezések

Ezt a szabályzatot az MGKSZ elnöksége 2004. október 16-i ülésén tárgyalta és a 41/2004.

számú határozatával elfogadta.

 
Hungary
 
Üdvözlet

(Katt a képre)

 
Számláló
Indulás: 2007-11-13
 
Óra
 
Vendégváró
 
Naptár
2018. Február
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
<<   >>
 
Névnapok

 
Könyv ajánló

(katt a képre)

 
Weblap fordító
 

A lap látogatói

 (Katt a képre)

 
Modena standard

(katt a képre)

 
Mondain Standard

(katt a képre)

 
Texán standard

(katt a képre)

 
Nemzetközi látogatók

free counters

 

Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3